Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Lễ Mình Máu thánh Chúa Giêsu

L Mình Máu thánh Chúa Giêsu
Lm. Đaminh Nguyn Ngc Long
5/25/2016L Mình Máu thánh Chúa Giêsu

L Mình Máu thánh Chúa Giêsu - Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Chisti - là l ngày trng, l ln trong phng v Giáo Hi Công Giáo.

Hng năm l này được mng kính vào ngày Th Năm sau Chúa Nht l kính Chúa Ba Ngôi, và 10 ngày sau l Đc Chúa Thánh Thn hin xung. 

Trong ngày l này, Mình Máu thánh Chúa Giêsu là trung tâm trng đim ca l mng kính nhc nh li chiu th năm tun thánh, Chúa Giesu đã dùng Bánh và Rượu lp Bí Tích Thánh Th. 

Trong ba ăn ti sau cùng vi các Thánh Tông Đ, quen gi là ba tic ly, Chúa Giêsu trước khi t nguyn hiến thân chu chết cho ơn cu đ con người, đã dùng bánh làm hình nh thân xác mình, và rượu làm hình nh máu ca mình thiết lp Bí tích Thánh Th đ li cho con người, làm lương thc nuôi dưỡng đc tin cho nhng ai tin yêu mến Người. Chúa Giêsu không lp Bí tích Thánh Th chiu hôm ba tic ly mt ln ri thôi, nhưng Ngài truyn cho các Thánh Tông Đ, cho Giáo Hi ni tiếp công vic ca Ngài: Các con hãy làm vic này đ nh đến Thy.

T ngày đó Giáo Hi Chúa trn gian hng ngày, hng tun đu c hành Bí Tích Thánh Th trong thánh l Misa làm lương thc tình yêu ca Chúa cho tâm hn đc tin người tín hu Chúa, như khi xưa Chúa Giêsu đã làm dưới hình dng tm Bánh và Rượu nho.

Ngày l trng mng kính Mình Máu thánh Chúa có ngun gc t th kiến ca n tu Dòng Thánh Âucơtinh Juliana bên Liege . Năm 1209 ch n tu Juliana nhiu ln đã được nhìn thy mt hình tròn như mt trăng có vt đen. Chúa Giêsu Kitô đã mc khi cho ch vòng tròn mt trăng đó là chu kỳ phng v nhng ngày l trong Giáo Hi, còn vt đen là còn hãy còn thiếu mt ngày l na trong vòng chu kỳ phng v mng kính Bí tích Thánh Th nơi bàn th. Vì thế năm 1246 giáo phn Liege bên B lp ra ngày l kính Mình Máu thánh Chúa Giêsu.

Đc Giáo Hong Urbano IV. năm 1264 đã n đnh thiết lp ngày l này trong Giáo Hi. Và đến năm 1317 dưới thi Đc Giáo Hoàng Gioan XXII. ngày l trng này là ngày l trng trong Giáo Hi hoàn vũ.

Vào ngày l này, sau thánh l Misa, nhiu nơi c hành thánh l ngoài tri, là phn rước kiu Mình Thánh trong Mt Nht đi xuyên qua các con đường nơi dân chúng sinh sng. Có nơi có tp tc Mt Nht Mình Thánh Chúa Giêsu được đoàn rước mang trên mt con tu chy dc dòng sông quanh vùng thành ph x đo.

Cuc rước kiu Mình Thánh Chúa ngoài tri trng th vi hoa đèn, c, kèn trng và nhng bn thánh ca kính Mình Máu Thánh Chúa, có nhng nơi còn làm nhng bàn th có hoa nến long trng đ làm trm chu Mình Thánh gia đường, là mt cung cách tuyên xưng đc tin sng đng vào mu nhim tình yêu Chúa.

Ngày l kính Mình Máu thánh Chúa vi cuc rước kiu biu l đc tin đã tr thành truyn thng trong nếp sng văn hóa Công Giáo, nht là nhng x s, vùng đt nước đo Công Giáo ph biến thnh hành. 

Thánh Tông đ Giacobe nhc nh: Đc tin không có vic làm là đc tin chết. ( Giacobe 2, 17)

Vì thế, vic rước kiu mng kính tuyên xưng đc tin ngoài tri nơi công cng ngày l kính Mình Thánh hay kính Đc M, kính các Thánh, không phi là hình thc b ngoài phô trương. Nhưng phn nh lòng thành kính cùng tích cc ca đc tin sng đng vào Thiên Chúa tình yêu, Đng là ngun s sng ca mi loài trong công trình to dng thiên nhiên.

L kính Mình Máu Thánh Chúa 2016
Lm. Daminh Nguyn ngc Long