Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Emmanuel Macron Tân Tổng Thống Pháp Nhiệm Kỳ 2017-2022

Emmanuel Macron Tân Tng Thng Pháp Nhim Kỳ 2017-2022
Hà Minh Tho5/7/2017Tân Tng Thng Pháp Nhim Kỳ 2017-2022

Ngày 23.04.2017, 38 triu c tri người Pháp đã đt lá phiếu ca mình vào thùng đ hoàn tt nhim v công dân, tham gia vic tuyn chn Tng thng, vòng mt, năm 2017 đ cho phép hai ng c viên Emmanuel Macron (Tiến bước, En Marche, EM) thu được 24,01% s phiếu hp l và Marine Le Pen (Mt trn Quc gia, Front national, FN) vi 21,30% đ vào tranh c vòng hai. 


Ngày 07.05.2017, c tri Pháp đã tr li phòng phiếu đ d bu vòng hai tuyn c Tng thng nhim kỳ 2012-2017. Kết qu d đoán vào lúc 20 gi, khi nhng phòng phiếu cui cùng va đóng ca, qua màn nh truyn hình, da vào kết qu các cuc thăm dò dân ý nhng c tri va làm tròn nhim v công dân, phát đi hình v Tng thng đc c: Emmanuel Macron (Tiến bước, En Marche, EM) thu được 65,50% s phiếu hp l, đc c Tng thng và Marine Le Pen (Mt trn Quc gia, Front national, FN) vi 34,50% đ vào tranh c vòng hai. Ngoài ra, 25,30% s c tri ghi danh đã vng mt và 8,80% s c tri đu phiếu đã t chi chn Maron hay Le Pen bng lá phiếu trng hay bt hp l (Kết qu chính thc s được công b bi Vin Hiến pháp ngày 10.05.2017).


Tng thng tân c, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, sinh ngày 21.12.1977 (39 tui) ti Amiens trong mt gia đình trung lưu, vi Cha, Jean-Michel Macron, là bác sĩ và giáo sư thn kinh hc ti CHU Amiens và Me , Françoise Noguès, là bác sĩ và c vn An ninh xã hi tr tá xã hi (conseillère de la sécurité sociale). Ngày 20.10.2007, ti Touquet ông đang sng, v Tng thng tương lai kết hôn vi bà Brigitte Trogneux, giáo sư Pháp văn, ln hơn ông 24 tui, gp nhau năm 1993, nhân dp d khóa hc đóng kch do bà t chc trong trường Trung hc đ Nh cp. Lúc đó, ông được 15 tui và hc lp Seconde (tương đương lp 10 Vit Nam Cng hòa, trước ngày 30.04.1975)


Tt nghip Hc vin Quc gia Hành chánh (ENA) năm 2004, ông tr thành Thanh tra tài chính trước khi tr thành chuyên viên ngân hành dch v Rothschild & Cie. Ðng viên đng xã hi năm 2006, ông là c vn kinh tế cho François Hollande trong kỳ bu c Tng thng năm 2012. Sau khi Hollande đc c, ông tr thành phó Tng thư ký Elysée. Năm 2014, ri chc v này, ông đnh lp doanh nghip, nhưng chính tr khiến ông quay tr li vi chc Tng trưởng Kinh tế. Tháng 04/2015, ông thành lp phong trào ‘En Marche’ và t chc b Kinh tế cui tháng 08/2016 và ngày 16.11.2016, ông tuyên b ng c Tng thng.


Ông t cho rng ‘không t, không hu, không trung, mà là gia’, đến t t phái xã hi, nhưng mượn kinh tế t hu phái… Do đó, nhiu người cho rng ‘En Marche’ là mt máy đ tái to các chính tr gia t Robert Hue (cng sn) qua Jean Yves le Drian (xã hi) sang Francois Bayrou (trung phái) đến Alain Madelin (hu phái). Ðây là nhng ‘V’ hết thi đang tìm mt ghế trong Quc hi. Do đó, ngày 14.03.2017, Macron hách dch cnh cáo ‘Tôi đã không thiết lp mt nhà khách, xin li tôi phi nói vi quý v như vy’ (Je n’ai pas fondé une maison d’hơtes, pardon de vous le dire). Nói thế mà cu Th tướng M. Valls không chu hiu c đâm đu ha ‘dn phiếu’ cho Macron đ b các đng viên xã hi cho là ‘phn bi’.


Trong khong thi gian xy ra các v tn công khng b Paris, tiếp đến là Nice, Tng trưởng Macron đã đ ngh Tng thng Hollande và Th tướng Manuel Valls thúc đy quá trình ci cách kinh tế và gii quyết các vn đ xã hi. Tuy nhiên, nhng yêu cu này đã không được thc hin trong khi d tho lut v chính sách kinh tế ca ông cũng không được phê chun. Chính t đây, ông Macron đã chuyn sang mt ngã r khác là khi xướng phong trào "Tiến bước" vào tháng 4/2016. Ch vài tháng sau, ông tuyên b t chc B trưởng, đng thi ra tranh c Tng thng Pháp. 


Ngày 14.05.2017, tân Tng thng đc c s nhn chìa khóa đin Elysée, Tng thng ph, t tay Tng thng mãn nhim.


Sau đó, Tng thng mi s c Th tướng và thành lp Chính ph đ điu hành quc s trong thi gian ch đi c tri Pháp bu chn Quc hi mi vào các ngày 11 (vòng mt) và 18 (vòng hai) tháng 06/2017. Nếu Phong trào ‘Tiến bước’ và các đng liên minh chiếm được đa s ti Vin Lp pháp này, thì Tng thng có th tiếp tc điu hành trn quyn vi Th tướng đương nhim. Trái li, thí d các đng hu và trung phái thng c và chiếm đa s ti Quc hi, thì Tng thng phi c mt Th tướng mi cn được s tín nhim ca đa s này. Ðây là trường hp rt có th xy ra vì Phong trào ‘Tiến bước’ và PS, tuy đông, nhưng hoc chưa có kinh nghim hay đã ‘quá thi gian’ đến t các đng hu và trung phái khác.


Hà Minh Tho