Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Giải đáp phụng vụ: Nghi thức Rửa tội trong Thánh lễ được qui định như thế nào?

Gii đáp phng v: Nghi thc Ra ti trong Thánh l được qui đnh như thế nào?

Gi
i đáp ca Cha Edward McNamara, Dòng Đo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thn hc và giáo sư phng v ca Đi hc Regina Apostolorum (N Vương các Thánh Tông Đ), Rôma.

H
i: Thưa cha, liu ch đ đã thay đi khi có l Ra ti trong Thánh L chăng? Hin gi, Thánh l này bt đu vi vic tuyên xưng đc tin, thay vì tuyên xưng đc tin sau bài ging. Điu này b qua li nguyn m đu và kinh Thú nhn (Confiteor, Kinh cáo mình). Đi vi tôi đó là mt s gián đon, và mi khi tôi đi d Thánh l như thế, tôi t hi điu gì s din ra tiếp theo. - J. S., Houston, Texas, Hoa Kỳ.

Đáp: Thay vì mo him đưa ra câu tr li cá nhân, tôi s trình bày đây nhiu trích đon t ba tài liu, vn làm rõ quan đim ca Giáo Hi v vn đ này.


Tài liu đu tiên do Tng Giáo Phn Brisbane, Úc, đưa ra, đã đ cp trong nhiu vic khác nhau vn đ cho s phù hp ca s thc hành này. Xin mi đc:


"Nghi l Ra ti cho Tr em mnh m khuyến ngh rng l Ra ti nên din ra vào ngày Chúa Nht, ngày Chúa Phc Sinh, trong mt bui l chung cho mt s tr em. Nó c vũ giá tr chào đón các thành viên mi vào Giáo Hi trong mt phng v, vn bao gm s tham gia tích cc ca cng đoàn, cũng như âm nhc, l rước, biu tượng, và tt c các yếu t ca mt l k nim đích thc.


"Cách thc rõ ràng đ đáp ng các khuyến ngh này là đưa l Ra Ti vào Thánh L Chúa Nht ca giáo x. Theo Nghi l, thc hành này được khuyến khích, bi vì nó cho phép toàn th cng đoàn có mt, và nêu rõ mi quan h gia Phép Ra ti và Phép Thánh Th.


"Điu này có nghĩa là thay vì mt nhóm nh gia đình và bn bè t tp khá lúng túng trong mt nhà th trng rng và có l xa l, cho mt bui l gn như riêng tư được thc hin trong mt đc thoi o, h được chào đón trong cuc t hp vui v ca cng đoàn giáo x, nơi đó h được phc v bi nhiu tha tác viên, và được h tr trong li cam kết ca h.


"Tuy nhiên, Nghi l cũng nói rng l Ra ti vào Thánh l Chúa Nht ‘không nên được thc hin quá thường xuyên’. Tht vy, đáng ngc nhiên là mt vài giáo x đã làm cho nó tr thành mt nét đc trưng thường thy trong thc hành phng v ca h. Có mt s lý do ph biến đng sau c hai tuyên b này.


"T quan đim ca cng đoàn th phượng, có th có s phn kháng đi vi Thánh L Chúa Nht được kéo dài mt cách thường xuyên, hoc phn các bài đc Chúa Nht và bài ging thường b ngt bt. Đi vi các linh mc, nhc công và người đc trách phng v, là nhng người đã hoàn toàn bn bu vi các yêu cu ca Thánh L Chúa Nht, có v như quá nhiu đ h thc hin".


Tng Giáo phn sau đó đưa ra mt s gi ý, đ tìm ra s cân bng gia hai thc ti trong bi cnh mc v ca mình.


Tài liu th hai được công b năm 1984 bi Văn phòng Phng v ca Hi đng Giám mc Anh Quc và X Wales, và tôi tin rng nó bao gm hu hết câu hi ca đc gi v s phù hp và đng lc, đ thnh thong c hành phép Ra ti trong Thánh L Chúa Nht.


"Tm quan trng ca Ra ti tr em:


"1. Thut ng "tr em" (Children) hoc "tr sơ sinh" (infants) nói đến các người chưa đến tui bin phân, và do đó không th tuyên xưng đc tin cá nhân ca h.


"2. Ngay t thi ban sơ, Giáo Hi, mà s v rao ging Tin Mng và s v Ra ti được giao phó, đã Ra ti không nhng cho người ln, mà còn cho tr em. Chúa chúng ta nói: "Nếu ai không tái sinh trong nước và Chúa Thánh Thn, người đó không th vào Nước Chúa được”. Giáo Hi luôn luôn hiu các t ng này có nghĩa là tr em không nên b loi khi Ra ti, bi vì h chu phép Ra ti trong đc tin ca Giáo Hi, mt đc tin được cha m và người đ đu tuyên xưng thay cho h; vì cha m và người đ đu đi din cho c Giáo Hi đa phương và toàn th các thánh và các tín hu: "Toàn th Giáo Hi là m ca tt c mi người và m ca tng người".


"3. Đ hoàn thành ý nghĩa thc s ca Bí Tích, tr em sau đó phi được giáo dc trong đc tin, mà trong đó h đã chu phép Ra ti. Nn tng ca s giáo dc này s chính là bí tích, mà h đã tiếp nhn. S giáo dc Kitô giáo, vn là ca h, tìm cách hướng dn h dn dn đ hc hi kế hoch ca Thiên Chúa trong Chúa Kitô, đ cui cùng h có th chp nhn cho mình đc tin, mà trong đó h đã chu phép Ra ti.


"Các tha tác v và vai trò trong l Ra ti:


"4. Dân Thiên Chúa, tc là Giáo Hi, được hin din bi cng đoàn đa phương, gi mt phn quan trng trong vic Ra ti tr em và người ln. Trước và sau khi c hành Bí tích, đa tr có quyn yêu thương và giúp đ cng đoàn. Trong nghi thc, ngoài các cách tham gia ca cng đoàn đã được đ cp trong phn Dn nhp Khai tâm Kitô giáo s 7, cng đoàn thi hành nhim v ca mình, khi th hin s đng ý ca mình cùng vi ch tế, sau phn tuyên xưng đc tin ca cha m và người đ đu. Bng cách này, rõ ràng rng đc tin, mà trong đó các em được Ra ti, không phi là s s hu cá nhân ca gia đình riêng, nhưng là tài sn chung ca toàn th Giáo Hi ca Chúa Kitô.


"5. Do các mi quan h t nhiên, cha m có mt s v và mt trách nhim trong vic Ra ti các tr sơ sinh, quan trng hơn so vi người đ đu.


"(1) Trước khi c hành Bí Tích, điu rt quan trng là các cha m, được tác đng bi đc tin riêng ca mình hoc vi s giúp đ ca bn bè hay các thành viên khác trong cng đoàn, nên chun b đ tham d nghi thc vi s hiu biết. H phi được cung cp các phương tin thích hp như sách, thư gi cho h, và giáo lý dành cho các gia đình. Cha x có bn phn đến thăm h hoc xem h đã được thăm viếng chưa; cha nên c gng tp hp mt nhóm gia đình li vi nhau, và chun b h cho l Ra ti sp ti, bng li khuyên mc v và cu nguyn chung.


"(2) Điu rt quan trng là các cha m phi có mt trong bui c hành, mà trong đó con ca h được tái sinh trong nước và Chúa Thánh Thn.


"(3) Trong c hành phép Ra ti, cha và m có các phn đc bit đ thc hin. H lng nghe li mà v ch tế nói vi h, h tham d cu nguyn cùng vi cng đoàn, và h thc hành mt s v chân chính khi:


"a. H công khai xin cho con tr được Ra ti;


"b. H làm du thánh giá trên con, sau khi ch tế làm du thánh giá trên con tr;


"c. H t b Satan và đc li tuyên xưng đc tin;


"d. H (và đc bit là người m) mang tr đến giếng Ra ti;


"e. H cm nến được thp sáng;


"f. H được chúc lành vi li nguyn đc bit riêng dành cho các cha m.


"(4) Mt người cha hay người m, do không th tuyên xưng đc tin (thí d, người y không là người Công Giáo), có th gi im lng. Mt người cha hay người m như vy, khi xin cho con được Ra ti, ch được yêu cu sp xếp n tha, hoc ít nht là cho phép con mình s được giáo dc trong đc tin ca phép Ra ca nó.


"(5) Sau khi con Ra ti, trách nhim ca cha m, trong s biết ơn ca h đi vi Thiên Chúa và trung thành vi bn phn mà h đã nhn, là giúp con cái biết Thiên Chúa, vì con tr thành con ca Chúa, đ chun b cho nó lãnh phép Thêm sc và tham d vào phép Thánh Th. Trong bn phn này, h li được giúp đ bi cha x bng các phương cách phù hp.


"6. Mi đa tr có th có bõ đ đu (patrinus) và m đ đu (matrina), t ng "người đ đu, vú bõ" (godparents) được s dng trong nghi thc đ mô t c hai người.


"7. Ngoài nhng gì đã nói v tha tác viên thông thường ca Bí Tích Ra ti trong phn Dn nhp Khai tâm Kitô giáo, các s 11-15, cn lưu ý các điu sau đây:


"(1) Bn phn ca linh mc là chun b các gia đình cho l Ra ti ca con h, và giúp h trong vic giáo dc Kitô giáo mà h đã thc hin. Nhim v ca Giám mc là phi hp các n lc mc v trong giáo phn vi s tr giúp ca c các phó tế và giáo dân.


"(2) Bn phn ca linh mc cũng là sp xếp cho vic Ra ti luôn được c hành vi phm cách xng đáng và, nếu có th, thích nghi vi hoàn cnh và mong mun ca các gia đình liên quan. Tt c nhng người thc hin nghi thc Ra ti phi làm vi s chính xác và tôn kính; h cũng phi c gng hiu biết và thân thin vi tt c mi người. [...]


"S thích nghi ca tha tác viên:


"29. Nếu l Ra ti din ra trong Thánh L Chúa Nht, thì Thánh L cho Chúa Nht này được dùng, hoc, vào các ngày Chúa Nht Mùa Giáng Sinh và Chúa Nht Mùa Thường niên, Thánh L Ra ti cho tr em, bui c hành din ra như sau:


"(1) Nghi thc tiếp nhn các em (s 33-43) din ra đu Thánh l, và câu chào cùng nghi thc sám hi đu Thánh L được b qua.


"(2) Trong phng v Li Chúa:


"a. Các bài đc được ly t Thánh L Chúa Nht. Nhưng trong mùa Giáng sinh và Mùa Thường niên, các bài đc có th được ly t các bài trong Sách Bài Đc cho Thánh l (111, 474-489) hoc trong sách nghi l Ra ti (s 44, 186-215).


"b. Khi mt Thánh l nghi thc b cm, mt trong các bài đc có th được ly t các bn văn được cung cp cho vic c hành Ra ti cho tr em, vi s quan tâm đến li ích mc v ca các tín hu và đc tính ca ngày phng v.


"c. Bài ging được da trên các bài đc, nhưng phi chú ý đến phép Ra ti sp din ra.


"d. Không đc Kinh Tin Kính (Credo), bi vì li tuyên xưng đc tin ca c cng đoàn trước khi Ra ti thay thế kinh Tin Kính.


"(3) Các li nguyn tín hu được ly t các li được s dng trong nghi l Ra ti (s 47-48). , Tuy nhiên, cui cùng trước khi cu xin các thánh, nên thêm li cu cho Giáo Hi ph quát và các nhu cu ca thế gii.


"(4) Vic c hành l Ra ti tiếp tc vi li nguyn tr tà, xc du và các nghi l khác được mô t trong nghi thc (s 49-66). Sau khi c hành l Ra ti, Thánh l tiếp tc theo cách thông thường vi vic dâng l vt.


"(5) V s chúc lành cui Thánh l, linh mc có th s dng mt trong các công thc trong sách nghi thc Ra ti (s 70, 247-249).


"30. Nếu l Ra ti được c hành trong Thánh L vào các ngày trong tun, nó được sp xếp v cơ bn ging như trong ngày Chúa Nht, nhưng các bài đc cho phng v Li Chúa có th được ly t các bài trong sách nghi thc Ra ti (s 44, 186- 194, 204-215)".


Các qui chế tương t được ban hành bi nhiu giáo phn và các Hi Đng Giám mc. Phn trích dn th ba và cui cùng ca chúng tôi là ca Tng Giáo phn Dublin, Ireland, trong khi nhc li mt s các quy chế trên, cũng đưa ra mt s quan đim mi và hướng dn mc v như sau:


"L Ra ti trong Thánh L Chúa Nht


"Ti sao Ra ti trong Thánh L?


"’Cng đoàn Kitô hu chào đón các bn vi nim vui ln lao’. Đây là li ca linh mc khi bt đu nghi thc Ra ti. Vì vy tht tuyt vi nếu cng đoàn t hp đ chào đón các Kitô hu mi. Vic Ra ti thường được xem như mt chc năng gia đình tư nhân, ch không phi là c hành mt Bí Tích, vn có nh hưởng đến toàn th cng đoàn. Nếu có quá nhiu người t tp đ chia tay mt thành viên trong cng đoàn ti l an táng người y, ti sao không có nhiu người chào đón mt thành viên mi gia chúng ta trong bui l Ra ti. Rõ ràng là s không th, hay không ước mun, có tt c các l Ra ti được c hành trong Thánh L Chúa Nht, nhưng tt hơn là hãy làm vic này vào mt dp thích hp, như L Chúa Giêsu chu phép Ra. Đây cũng là dp đ mi người tri nghim điu gì đó khác, so vi trong Thánh L Chúa Nht. Đây là cơ hi cho mi người xem li và suy nghĩ v ơn gi Ra ti ca mình.


"C hành phép Ra ti trong Thánh L cn mt s điu chnh nh đi vi cuc hp chun b và bui l. Các thay đi chính là như sau:


"1. Vic xc du cho người d tòng có th din ra trong cuc hp chun b. Tht đáng yêu đ có các em bé hin din cho mt s thay đi, nó có th to ra mt bu không khí yêu thương ti cuc hp. Nó to cơ hi đ gii thích rng trong thi Giáo Hi ban sơ, người ta đã dành nhiu thi gian đ chun b cho L Ra ti, và bui l được tri ra trong vài tun. Đi vi người ln, vic xc du d tòng din ra nhiu ln, như là mt phn ca vic chun b cho Bí Tích Ra ti. Vì vy, tht là rt phù hp cho chúng ta tiếp tc thnh thong làm điu này. Li cu bên tai và ming cũng có th được nói trong cuc hp này.


"2. Cuc rước vào và bài ca nhp l din ra, sau các nghi thc m đu ca phép Ra ti.


"3. Nghi thc sám hi có th được b qua.


"4. Nước dùng đ Ra ti có th được làm phép trước bui l, hoc tt hơn na trong Thánh l trước đó.


"5. Li tuyên xưng đc tin được thay thế bi vic Nhc li li ha Ra ti.


"6. Li chúc lành cho người va được Ra ti và các cha m có th din ra, sau li nguyn sau Hip l, trước khi ban phép lành cui l.


"7. Mt cách lý tưởng, vic đ nước lên đu nên din ra ti Giếng ra ti, tr khi giếng này không được ai nhìn thy. Trong trường hp này, có th s dng mt chu ln trong cung thánh.


"8. Điu rt quan trng là cng đoàn có th nhìn thy và nghe nhng gì đang xy ra.


"Các vic khác cn làm:


"Qui đnh ngày gi trước.


"Liên lc vi các người đc sách thánh ca giáo x, và cho h biết điu gì đang xy ra. và liu gia đình có đc li nguyn tín hu hay không.


"Liên h vi ca đoàn và nói vi h v s thay đi trong cuc rước vào, và xin h hát các bài hát thích hp trong các phn khác nhau ca bui l, thí d: lúc đ nước Ra ti, khi thp nến, khi mc áo trng.


"Hãy viết v ngày l trong bn tin ca giáo x, và đ cho mi người biết vào Chúa Nht trước đó khi nào l Ra ti s din ra.


"Hãy chc chn rng các thành viên ca nhóm Ra ti có mt vai trò tích cc và rõ ràng trong bui l, và rng giáo x nhn thc được tm quan trng ca nhóm Ra ti.


"Có mt băng rôn Ra ti ghi rõ tên các người mi được Ra ti. Đt băng rôn này mt v trí ni bt cho tt c các Thánh l ngày Chúa Nht y.


Du Thánh (oil of Chrism) vào mt cái bình nh, sao cho nó có th được nhìn thy trong các Thánh l khác na.


"Các du hiu dành riêng cho cha m khi h tham gia đoàn rước


"Mi-crô không dây ...

"Các đim khác v Bui hp chun b cho l Ra ti trong Thánh l:


"Nhn mnh vai trò quan trng ca Cng đoàn Kitô hu.


"Mi các thành viên trong gia đình đc Li Nguyn Tín Hu và mang l vt.


"Trong bui hp, cn c hành mt bui cu nguyn nh cho vic xc du d tòng. Hãy đc đon Sách Thánh và cùng nhau đc kinh Ly Cha.


"Yêu cu các gia đình mang các em bé bc trong mt tm chăn màu vào ngày Ra ti, và gi chăn trng cho đến thi đim thích hp. S thay đi màu sc là rt n tượng". (Zenit.org 16-5-2017)


Nguyn Trng Đa